Uczulenie

Uczulenie to doktryna w psychologii, która wyjaśnia zjawisko wzrostu wrażliwości ośrodków nerwowych na skutek ekspozycji na bodziec. W większości przypadków uczuleniu organizmu towarzyszy jednocześnie rozwijający się proces adaptacji sensorycznej. U różnych organizmów żywych można znaleźć uczulenie o różnym nasileniu. Uczulenie to wzrost poziomu wrażliwości w wyniku skoordynowanych działań analizatorów lub regularnych ćwiczeń..

Uczulenie organizmu ujawnia się nie tylko w wyniku stosowania obcych bodźców, ale także po przeprowadzaniu systematycznych ćwiczeń. Istnieją dwa obszary, które zwiększają czułość analizatorów. Pierwszy obszar obejmuje zakłócenia w pracy analizatorów sensorycznych (na przykład ślepota), czyli uczulenie następuje z powodu konieczności działań kompensacyjnych. Aktywność to drugi obszar, który przyczynia się do zwiększonej czułości analizatorów. Uczulenie w drugim przypadku, ze względu na specyficzne wymagania działania.

Uczulenie wrażeń

Wrażenia ludzkie ulegają zmianom pod wpływem środowiska oraz w wyniku modyfikacji stanu organizmu. Sensacja nazywana jest najprostszym procesem psychiki, łączącym odbicie indywidualnych cech obiektów, zjawisk otaczającego świata materialnego i stanów wewnętrznych organizmu, spowodowanych bezpośrednim działaniem bodźców na odpowiednie receptory.

Sensytyzacja w psychologii w sensie ogólnym to wzrost wrażliwości wywołany ukierunkowanym działaniem bodźców o różnym charakterze.

Interakcja wrażeń to proces transformacji wrażliwości określonego analizatora na skutek wpływu bodźców wpływających na inne zestawy receptorów. Wzorzec takiej interakcji wyraża się następująco: bodźce silne o skoordynowanym działaniu zmniejszają czułość analizatorów, a słabe wręcz przeciwnie - zwiększają.

Uczulenie organizmu to wzrost wrażliwości kompleksu receptorów pod wpływem czynników psychicznych.

Uczulenie wrażeń to wzrost wrażliwości, który występuje pod wpływem czynników wewnętrznych o następującym charakterze:

 • złożona praca receptorów i ich późniejsza interakcja (przy słabym nasyceniu wrażeń jednej modalności zwiększają się odczucia drugiej, na przykład przy niewielkim ochłodzeniu skóry wykrywane jest uczulenie na światło);
 • postawa psychologiczna (jest w stanie dostroić oczekiwanie każdego szczególnie istotnego zdarzenia do jak najbardziej klarownego odbioru bodźców, np. zbliżająca się wizyta u dentysty może wywołać wzmożony ból zęba);
 • zdobyte doświadczenie (w trakcie wykonywania czynności rozwijają się pewne analizatory sensoryczne. Przykłady uczuleń: doświadczeni muzycy rozróżniają ze słuchu względny czas trwania nut lub zawodowi degustatorzy, którzy określają najsubtelniejsze niuanse smaku potraw);
 • wpływ na organizm środków farmakologicznych (wprowadzenie różnych leków, takich jak fenamina czy adrenalina, wywołuje znaczny wzrost wrażliwości receptora).

Przewzbudzenie jednego systemu analizatora może spowodować zmniejszenie czułości drugiego. Mechanizm interakcji doznań o charakterze fizjologicznym polega na procesach napromieniania wzbudzenia i jego koncentracji w korze mózgowej, w których reprezentowane są ośrodki analizatorów.

Zgodnie z koncepcją I.Pawłowa niewielki bodziec wywołuje procesy pobudzenia w mózgu, które łatwo ulegają napromieniowaniu (rozprzestrzenianiu). Skutkiem napromieniowania procesu wzbudzenia jest wzrost czułości drugiego układu analitycznego. Pod wpływem intensywnego bodźca powstaje proces wzbudzenia, charakteryzujący się tendencją do koncentracji, co prowadzi do zahamowania w centrach analizatorów, czego skutkiem będzie zmniejszenie czułości tych ostatnich..

Rozumiejąc wzorce zmian czułości analizatorów sensorycznych, można poprzez zastosowanie bodźców bocznych, dobranych w określony sposób, uwrażliwić receptor, czyli zwiększyć jego czułość. Niektóre metody walki z alkoholizmem opierają się na tej zasadzie..

Uczulenie na alkohol to wprowadzenie kompleksu leków mających na celu stworzenie swoistej bariery wywołującej stabilną niechęć do płynów zawierających alkohol. W większości przypadków skuteczność terapii uczulającej wiąże się ze zmniejszeniem lub nawet całkowitym brakiem łaknienia na alkohol. Stopniowo osoby nadużywające napojów alkoholowych zmieniają swój stosunek do takich napojów. Coraz bardziej interesuje ich trzeźwy styl życia. Efekt tej metody leczenia jest rejestrowany na poziomie nabytych odruchów. Jednak uczulenie na alkohol jest dość poważną metodą terapii, wymagającą systematycznego nadzoru lekarskiego..

Często rodziców interesuje kwestia uczulenia dziecka - co to jest? Przy uczuleniu wielokrotna ekspozycja na bodziec prowadzi do intensywniejszej aktywacji organizmu, w wyniku czego staje się on bardziej wrażliwy na taki bodziec. W ten sposób można wyjaśnić zjawisko polegające na tym, że drażniący, który przy pojedynczym narażeniu nie wywołał żadnej reakcji, powtarzając się, prowokuje pewne działania.

Uczulenie zależy od wieku, w jakim znajduje się dana osoba. Im młodsze dziecko, tym mniej wyraźne jest to zjawisko. U noworodka wszystkie systemy analityczne są gotowe do odbicia w swojej strukturze, ale jednocześnie muszą pokonać istotną ścieżkę swojego funkcjonalnego rozwoju. Wrażliwość układów sensorycznych rośnie wraz z dorastaniem dziecka i osiąga maksimum w przedziale wiekowym od 20 do 30 lat, a następnie spada.

W ten sposób doznania są generowane i formowane przez całe życie człowieka i tworzą jego organizację sensoryczną. Rozwój osobowości może odbywać się na dość ograniczonych podstawach sensorycznych, nawet przy utracie dwóch wiodących systemów analitycznych, ich niedobór zostanie skompensowany przez inne systemy sensoryczne..

Przykłady uczulenia: niektóre osoby z upośledzeniem słuchu są w stanie słuchać muzyki z wrażliwością na wibracje, kładąc rękę na instrumencie.

Uczulenie i synestezja

Pojawienie się w wyniku działania podrażnienia na jeden układ analityczny jednocześnie charakterystycznych dla niego wrażeń i odpowiadających innemu układowi receptorów nazywane jest synestezją. Zjawisko to nie jest uważane za zaburzenie psychiczne..

Synestezja może objawiać się różnymi odmianami doznań. Częściej występuje synestezja wzrokowo-słuchowa. Na przykład osoba rozwija obrazy wizualne w reakcji na działanie bodźców dźwiękowych. W takich synestezjach nie ma zbiegów okoliczności wśród różnych podmiotów, ale jednocześnie są one dość stabilne dla każdej osoby. Niektórzy kompozytorzy mieli zdolność słyszenia kolorów.

Zjawisko uczulenia i synestezji to kolejny dowód na stabilne połączenie systemów analitycznych ludzkiego ciała, jedność zmysłów. To na synestezji opiera się tworzenie kolorowych urządzeń muzycznych, przekształcających zakres dźwięków w kolorowe obrazy. Rzadziej zdarzają się przypadki występowania wrażeń smakowych w reakcji na bodźce słuchowe, słuchowo - wzrokowe.

Nie wszyscy cierpią na synestezję. Najczęstszymi przykładami synestezji są szelest zapachów, słyszenie kolorów i węch w kolorze..

Słyszenie barwne odnosi się do zdolności podmiotu do kojarzenia słyszalnego dźwięku z kolorem..

Synestezja słuchowa to zdolność osób do „słyszenia” dźwięków podczas obserwacji poruszających się obiektów.

Synestezja smakowa wyraża się pojawieniem się wrażeń smakowych w wyniku wymawiania niektórych słów lub obrazów. Na przykład wielu badanych, słuchając ulubionej melodii, za każdym razem przypomina sobie smak czekolady.

Dlatego uczulenie w psychologii jest zjawiskiem opartym na interakcji doznań, a także synestezji. W końcu synestezja i uczulenie to ściśle powiązane właściwości doznań.

Uczulenie i adaptacja

Istnieją dwie podstawowe formy modyfikacji wrażliwości: adekwatność i uczulenie. Adaptacja zależy od okoliczności środowiska. I uczulenie - ze stanu organizmu. Adaptacja jest bardziej wyraźna w sferze węchowej, wzrokowej, słuchowej, dotykowej i wskazuje na wysoką plastyczność organizmu, jego zdolność adaptacji do warunków środowiskowych.

Adaptacja to przystosowanie analizatorów sensorycznych do charakterystyki oddziałujących bodźców w celu ich najlepszej percepcji i ochrony receptorów przed zatorami. Często spotyka się różne etapy procesu adaptacji do szczególnych ekstremalnych okoliczności: etap początkowej dekompensacji, kolejny etap kompensacji częściowej, a następnie głębokiej..

Przemiany towarzyszące adaptacji wpływają na wszystkie poziomy organizmu. Ćwiczenia odgrywają kluczową rolę w skuteczności adaptacji do ekstremalnych okoliczności, a także w stanie funkcjonalnym jednostki, psychiki i moralności.

Większość dorosłych szuka odpowiedzi na pytanie o adaptację i uczulenie dziecka - co to jest? Adaptacja sensoryczna następuje w wyniku zmian czułości analizatora i służy dostosowaniu go do intensywności bodźca. Może objawiać się różnymi subiektywnymi efektami. Osiąga się to poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ogólnej wrażliwości i charakteryzuje się interwałem zmian wrażliwości, intensywnością tych zmian oraz selektywnością modyfikacji w stosunku do wpływu adaptacyjnego. Wzorce adaptacji pokazują, jak zmieniają się progi wrażliwości wraz z przedłużającą się ekspozycją na bodziec. Kiedy stosowane są bodźce zmysłowe, uczulenie jest zwykle ukryte za równolegle ewoluującym procesem adaptacji sensorycznej..

Zależność procesów uczulenia i adaptacji można ocenić poprzez równoległe pomiary wrażliwości na bodziec elektryczny i bodziec sensoryczny. Równocześnie ze spadkiem wrażliwości na światło (czyli adaptacją) podczas oświetlania oka obserwuje się wzrost wrażliwości elektrycznej (czyli uczulenie). Podczas gdy w ciemności istnieje odwrotna zależność. Bodziec elektryczny jest kierowany na obszary nerwowe analizatora, które znajdują się powyżej połączeń receptorów i jest bezpośrednim sposobem pomiaru uczulenia.

Zatem procesy sensytyzacji, adaptacji i zjawiska synestezji są bezpośrednio powiązane z przemianami czułości analizatorów i są związane z jakościowymi cechami doznań. To jest podstawa metody uczulania i odczulania..

Metoda odczulania polega na hamowaniu reakcji lękowych poprzez jednoczesne wywoływanie innych reakcji, które z fizjologicznego punktu widzenia są antagonistyczne w stosunku do lęku. Kiedy reakcja niezgodna z lękiem jest wywoływana jednocześnie z bodźcem, który do tej pory wywoływał lęk, relatywny związek między bodźcem a lękiem słabnie. Przeciwieństwem działania metody odczulania jest metoda uwrażliwiania, która składa się z dwóch etapów i polega na stworzeniu w wyobraźni klienta najbardziej stresujących okoliczności, po których faktycznie przeżywa on przerażające okoliczności..

Tak więc uczulenie nazywa się zwiększeniem wrażliwości organizmu na wpływający bodziec, ze względu na wzrost pobudliwości mózgu. Fizjologiczne podstawy sensytyzacji wrażeń są przedstawione w procesach wzajemnego połączenia analizatorów, co jest wzmocnione dzięki udziałowi funkcji różnych analizatorów w ogólnej działalności..

Ze względu na charakter oddziaływania na organizm ludzki wyróżnia się sześć grup substancji: toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, wpływające na funkcje rozrodcze

1. toksyczne chemikalia mają szkodliwy wpływ na organizm człowieka, powodują zaburzenia układu nerwowego, skurcze mięśni, wpływają na narządy krwiotwórcze, oddziałują z hemoglobiną krwi.

2. Substancje drażniące szkodliwe to substancje powodujące podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych, oczu, płuc, skóry, czyli powodujące zmiany ich stanu lub aktywności w obiektach żywych.

3. Substancje uczulające - substancje wywołujące nadwrażliwość i przy późniejszych kontaktach gwałtowne reakcje, najczęściej prowadzące do zmian skórnych, objawów astmatycznych, chorób krwi, obniżonej odporności.

4. Substancje rakotwórcze (greckie „rodzące raka”) (blastomogenne) - substancje powodują rozwój nowotworów złośliwych.

5. Substancje mutagenne oddziałują na aparat genetyczny zarodka i komórki somatyczne organizmu. Może to powodować zmniejszenie ogólnej odporności organizmu, wczesne starzenie, aw niektórych przypadkach ciężkie choroby. Narażenie na substancje mutagenne może mieć wpływ na potomstwo (nie zawsze pierwsze, ale prawdopodobnie drugie i trzecie pokolenie).

6. Substancje wpływające na funkcje rozrodcze (rozrodczość potomstwa) człowieka powodują wystąpienie wrodzonych wad rozwojowych i odchyleń od prawidłowego rozwoju potomstwa, wpływają na rozwój wewnątrzmaciczny i pourodzeniowy potomstwa.

W zależności od stopnia wpływu na organizm szkodliwe substancje są podzielone na cztery klasy

- I klasa - substancje skrajnie niebezpieczne;

- 2 klasa - substancje wysoce niebezpieczne;

- III klasa - substancje umiarkowanie niebezpieczne;

- 4 klasa - substancje o niskim ryzyku.

SSBT jako podstawa do budowy służby ochrony pracy. Klasyfikacja substancji szkodliwych. Pojęcie maksymalnego dopuszczalnego stężenia (MPC).

System standardów bezpieczeństwa pracy (SSBT). Jednym z najskuteczniejszych środków profilaktycznych, pomagającym zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy i zachorowalności na pracę, jest obowiązkowe stosowanie państwowych standardów bezpieczeństwa pracy w produkcji.

Systemowi norm bezpieczeństwa pracy przypisano kod 12 (rys. 4.1). Składa się z podsystemów (grup klasyfikacyjnych) o kodach od 0 do 9.

Standardy bezpieczeństwa można podzielić na trzy poziomy.

Normy pierwszego poziomu (podsystem 0) to dokumenty podstawowe (GOST) obejmujące podstawowe zagadnienia systemu jako całości (zadania, cele i struktura podsystemu, terminologia, wdrażanie i kontrola, klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników produkcji itp.).

Normy drugiego poziomu (podsystem 1) ustanawiają normy i ogólne wymagania zapewniające bezpieczeństwo pracy dla każdego niebezpiecznego i szkodliwego czynnika produkcji, określają charakter jego działania na organizm ludzki.

Normy trzeciego poziomu (podsystem 2.5) zawierają ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące procesów produkcyjnych, wyposażenia technologicznego, wyposażenia ochronnego pracowników, budynków i budowli.

Standardy bezpieczeństwa uważane są za najwyższej jakości i działają na poziomie prawa. Podlegają one obowiązkowej rewizji co pięć lat w celu wprowadzenia zmian związanych z rozwojem nauki i techniki. Jeśli nie ma korekt, ważność standardu zostaje przedłużona.


Figa. 4.1. Struktura oznaczenia standardów SSBT

Maksymalne dopuszczalne stężenie (RPP) - standard - ilość substancji szkodliwej w składnikach środowiska (woda, powietrze, gleba), przy stałym kontakcie lub narażeniu przez określony czas, praktycznie nie wpływa na zdrowie człowieka i nie powoduje niekorzystnych konsekwencji dla jego potomstwa. Utworzone przez prawo lub zalecane przez właściwe instytucje (komisje itp.). W ostatnim czasie przy ustalaniu MPC brany jest pod uwagę nie tylko stopień wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, ale także wpływ tych zanieczyszczeń na dzikie zwierzęta, rośliny, grzyby, mikroorganizmy, a także ogólnie na zbiorowiska naturalne. Ostatnie badania doprowadziły do ​​wniosku, że nie ma niższych bezpiecznych progów (a co za tym idzie MPC) w przypadku narażenia na działanie czynników rakotwórczych i promieniowania jonizującego. Jakikolwiek nadmiar ich zwykłego naturalnego tła jest niebezpieczny dla żywych organizmów, przynajmniej genetycznie, w łańcuchu pokoleń.

Wzory brodawkowate na palcach są markerem zdolności atletycznej: objawy dermatoglificzne powstają w 3-5 miesiącu ciąży, nie zmieniają się w ciągu życia.

Organizacja spływu wód powierzchniowych: Największa ilość wilgoci na kuli ziemskiej wyparowuje z powierzchni mórz i oceanów (88 ‰).

Profile poprzeczne nasypów i nabrzeża: na obszarach miejskich ochrona brzegów jest projektowana z uwzględnieniem wymagań technicznych i ekonomicznych, ale przywiązuje szczególną wagę do estetyki.

Popularna chemia

Menu główne

Uważa się za szkodliwe substancje, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i ludzi, powodując odchylenia w zdrowiu.

W zależności od wpływu na organizm człowieka szkodliwe substancje dzieli się na ogólnie toksyczne, drażniące, rakotwórcze, uczulające, mutagenne i wpływające na reprodukcję (reprodukcję) organizmu ludzkiego..

Gdzie osoba może spotkać się z tymi niepewnymi połączeniami??

Klasyfikacja substancji szkodliwych według stopnia oddziaływania na organizm ludzki


Ogólne substancje toksyczne - substancje, które powodują zatrucie całego organizmu. Przykładami takich substancji są arsen, benzen, rtęć, ołów, tlenek węgla.

Związki arsenu znajdują się w stymulantach wzrostu zwierząt gospodarskich, w lekach do zapobiegania chorobom cieląt i świń w gospodarstwach hodowlanych. Pasty arszenikowe znajdują zastosowanie w stomatologii.

Benzen znajduje się w plastikach, gumie i gumie, we włóknach syntetycznych, lekach i barwnikach. Benzen bardzo dobrze odparowuje. A nawet przy wyłączonym silniku w aucie można wdychać przyzwoitą dawkę benzenu.

Każdy dom ma termometr rtęciowy. A jeśli pęknie, po podłodze wyleje się trująca rtęć.

Akumulatory samochodowe zawierają ołów - najsilniejszą silnie toksyczną truciznę, zaliczaną do najwyższej klasy zagrożenia.

Ekstremalnie trujący tlenek węgla powstaje podczas spalania węgla, drewna, papieru, ropy, benzyny, gazu, jeśli tlen lub powietrze nie wystarcza.

Substancje drażniące obejmują opary acetonu, amoniak, chlor, tlenki azotu. Substancje te podrażniają błony śluzowe organizmu i drogi oddechowe..

Aceton jest używany jako rozpuszczalnik do farb. Chlor znajduje się w wodzie wodociągowej, ponieważ jest używany do dezynfekcji. Tlenki azotu występują w dużych stężeniach w ściekach przemysłowych.

Substancje uczulające powodują różne alergie u ludzi. Substancje uczulające obejmują formaldehyd, heksachloran.

Kupując meble, osoba nie myśli o tym, że uwalnia się z niego formaldehyd. Występuje w materiałach budowlanych i wykończeniowych, izolacji, tekstyliach.

Heksachloran jest częścią trucizn, które rozpylamy w naszych ogrodach, aby zabić szkodniki.

Substancje rakotwórcze przyczyniają się do rozwoju różnych nowotworów, w tym złośliwych. Substancje rakotwórcze obejmują azbest, beryl i jego związki, benzopiren.

Niebezpieczny dla płuc jest pył azbestu z grupy amfiboli, który jest stosowany w materiałach budowlanych. Na szczęście w Rosji używa się tylko azbestu chryzotylowego, który jest bardzo szybko wydalany z organizmu, nie uszkadzając go..

Beryl i jego związki są wykorzystywane do produkcji lamp rentgenowskich, lamp fluorescencyjnych.

Mało kto wie, że nawet nasze ulubione szaszłyki smażone na drewnie żywicznym mogą zawierać benzopiren..

Substancje mutagenne, działając na organizm człowieka, zmieniają informacje dziedziczne. Takie substancje obejmują substancje radioaktywne, ołów, mangan itp..

Substancje radioaktywne mogą przedostawać się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem.

Ołów tetraetylowy znajduje się w niektórych rodzajach benzyny, farbach, starych rurach wodociągowych.

Rtęć, ołów, substancje radioaktywne, styren, mangan - substancje wpływające na funkcje rozrodcze człowieka.

W życiu codziennym często mamy do czynienia z pianą. Niewiele osób wie, że styropian to pianka styrenowa..

W zależności od stopnia oddziaływania na organizm człowieka substancje szkodliwe dzieli się na 4 klasy: wyjątkowo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, umiarkowanie niebezpieczne, mało niebezpieczne. Każda klasa zagrożenia ma swoje własne maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych (MPC). Oznacza to, że ilość szkodliwych substancji w powietrzu w obszarze roboczym przedsiębiorstwa nie powinna być wyższa niż MPC. A jeśli przekroczy RPP, może spowodować ostre i przewlekłe choroby, a nawet śmierć. Wartość MPC jest obliczana tak, aby osoba pracująca w pełnym wymiarze godzin przez całe życie zawodowe w szkodliwych warunkach nie chorowała na żadne choroby zawodowe.

Klasyfikacja substancji szkodliwych według stopnia wpływu na środowisko

Człowiek i natura to jedno. A szkodliwe substancje są równie szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Każda produkcja przemysłowa, oprócz głównych produktów, wytwarza również odpady, które mogą zawierać szkodliwe substancje.

W zależności od stopnia oddziaływania na środowisko odpady dzieli się na 5 klas: skrajnie niebezpieczne, wysoce niebezpieczne, umiarkowanie niebezpieczne, mało niebezpieczne i praktycznie nie niebezpieczne.

Jak poważne szkody wyrządza systemowi ekologicznemu każda z klas odpadów niebezpiecznych?

Wiadomo, że system ekologiczny składa się ze zbiorowiska organizmów żywych, ich siedliska oraz systemu wymiany energii i informacji między nimi..

Ekstremalnie niebezpieczne substancje powodują tak wielkie szkody, że konsekwencje dla systemu ekologicznego stają się nieodwracalne. I już nie można go przywrócić.

Substancje wysoce niebezpieczne poważnie zakłócają system ekologiczny. I dopiero po 30 latach będzie mogła pozbyć się konsekwencji..

Odtworzenie środowiska po narażeniu na substancje umiarkowanie niebezpieczne zajmuje co najmniej 10 lat.

Niewielkie substancje niebezpieczne powodują niewielkie szkody w środowisku. Konsekwencje zostaną wyeliminowane za około 3 lata.

Odpady praktycznie inne niż niebezpieczne nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. System ekologiczny w tym przypadku nie jest naruszany.

Człowiek styka się ze szkodliwymi substancjami zarówno w pracy, jak iw życiu codziennym. Rozpuszczalniki, farby, nawozy chemiczne, stymulatory wzrostu nasion, kwas do akumulatorów, ołów przy układaniu przewodów i kabli - wiele osób zna te wszystkie agresywne substancje. Ale jeśli wiesz, jakie niebezpieczeństwo stanowią te substancje i podejmiesz na czas środki ochronne, konsekwencje kontaktu z nimi można zminimalizować..

Uczulenie jest. Co to jest uczulenie?

Często spotykamy się z sytuacjami, w których przez zbieg okoliczności lub tworząc warunkowanie pewnych powodów, nieświadomie wzmacniamy jedno z naszych uczuć w odpowiedzi na stępienie drugiego. Na przykład, gdy wyjrzymy przez okno w ciemność nocy, próbując coś w niej zobaczyć, nasz wzrok nie jest w stanie rozróżnić poszczególnych obrazów z powodu ciemności, ale nasz słuch zaczyna działać wielokrotnie aktywniej, wychwytując odległe wycie śpiących psów po drugiej stronie ulice i dostrzegając huk nocnego ekspresu przejeżdżającego kilkadziesiąt kilometrów, bijącego w bębny żelaznymi kołami po torach. To uczucie, gdy jedno uczucie zanika, a drugie wzrasta w wyniku tego, w nauce nazywa się to uczuleniem..

Autor: Lia Li / Shutterstock

Uczulenie to reakcja organizmu na bodziec zewnętrzny, uważana w medycynie za pierwotny etap manifestacji alergii. Proces ten jest rzeczywiście zdeterminowany w przypadku pierwotnego kontaktu patogenu alergicznego z komórkami odpornościowymi i wyraża się w zainicjowaniu odruchu odpowiedzi organizmu.

Znaczenie uczulenia polega na wytwarzaniu komórek przeciwciał układu odpornościowego zdolnych do przeciwdziałania chorobom alergicznym, pełniących funkcję ochronną w walce z zewnętrznymi czynnikami drażniącymi.

Istnieje kilka głównych przyczyn, pod wpływem których następuje uczulenie, a także zbudowano średnią klasyfikację możliwych typów tego procesu, w zależności od charakteru źródła podrażnienia..

Warunki wstępne pojawienia się procesu uczulenia

Zdjęcie margouillat / Shutterstock

Uczulenie może wynikać z kilku możliwych związków przyczynowych:

działanie i wzajemne połączenie analizatorów organicznych - zapewnia zastępowanie doznań w jednym kierunku na reakcje sensoryczne w innym (pogorszenie zdolności wzrokowych poprawia jakość aparatu słuchowego itp.);

wpływ stosowania leków - niektóre leki mogą nasilać wrażliwość niektórych receptorów;

wpływ czynników psychologicznych - dostrojenie się do nadchodzącego wydarzenia i zwiększenie wrażliwości niektórych części ciała w tym zakresie (patologiczny lęk przed widokiem krwi zwiększa ból po akupunkturze z bezpośrednim pobraniem krwi do analizy);

efekt uzależniający - obserwowany głównie u osób, których aktywność zawodowa lub ciągłe spędzanie wolnego czasu wiąże się z abstrakcją i skupieniem na jednym emocjonalnym doznaniu. Osoby, które są w jakiś sposób związane z muzyką, malarstwem, perfumami lub gotowaniem, koncentrują swoją uwagę bezpośrednio na przedmiocie swojej pracy, mimowolnie odrywając się od wszelkich doznań bocznych i skupiając się na konkretnym przedmiocie swojej uwagi. Artysta zawsze pokazuje więc przede wszystkim swoje zdolności wizualne do rozróżniania obrazów, linii i odcieni tworzonego lub kontemplowanego płótna. Muzyk jest przyzwyczajony do całkowitego słuchania i nie rozpraszania się przez odruchy pomocnicze, próbując uchwycić dźwięk jednej lub drugiej nuty. Perfumiarz wyłącza wszystkie swoje receptory oprócz węchowego, aby odtworzyć listę konkretnych dodatków i składników wchodzących w skład konsystencji aromatu, a szef kuchni lub kucharz skupia się na swoich doznaniach smakowych podczas przygotowywania specjalnego dania.

Wszystkie te warunki wstępne służą jako katalizatory manifestacji procesu uczulenia..

Rodzaje uczuleń i metody radzenia sobie z objawami alergii

W zależności od źródła podrażnienia wyróżnia się kilka rodzajów reakcji uczuleniowych..

Uczulenie o charakterze domowym - powstaje pod wpływem czynników drażniących pochodzenia domowego i objawia się w postaci kataru i astmy. Zjawisko to jest szczególnie często obserwowane jesienią i zimą, kiedy wskaźniki temperatury powietrza i wilgotności zapewniają glebę sprzyjającą rozwojowi tych chorób. Takie patologie są zatrzymywane przez podjęcie kilku przedsiębiorczych działań:

eliminacja formacji drobnoustrojów powodujących gwałtowną wrażliwą reakcję poprzez częste czyszczenie na mokro przestrzeni domowej za pomocą syntetycznych poduszek winterizera;

odrzucenie obecności zwierząt w domu, których krawędź stosu wywołuje reakcję alergiczną u właścicieli;

przyjmowanie leków przeciwhistaminowych przepisanych przez lekarza bańkowego;

stosowanie takiej metody immunoterapii jak hiposensybilizacja - polega na sztucznym wprowadzeniu alergenu do organizmu w minimalnych dawkach, a następnie ich zwiększeniu;

odbycie kuracji lekowej - przepisywanie przez lekarza leków o szerokim spektrum działania.

Uczulenie pochodzenia grzybiczego - oparte na zakażeniach różnych mieszkańców środowiska w postaci grzybów, które przedostają się na błony śluzowe i podrażniają ich tkanki negatywnym skutkiem. Grzyby są jednym z najczęstszych rodzajów szkodliwych mikroorganizmów, które unoszą się w powietrzu i mogą zarazić człowieka nawet we własnym domu. Grzyb jest składnikiem kurzu, a pył jest wszechobecny. Często cząsteczki grzybów namnażają się w wilgotnym i zatęchłym pomieszczeniu, które otrzymuje mało powietrza i światła. Mogą powodować różne choroby skóry i choroby zakaźne, a także wywoływać reakcję alergiczną i prowadzić do astmy oskrzelowej..

Uczulenie przewodu pokarmowego - sugeruje reakcję organizmu na określony produkt z powodu nadwrażliwości kubków smakowych. Może to wynikać z kilku możliwych patologii:

predyspozycje genetyczne i nieudana dziedziczność;

choroby przewodu pokarmowego i fizjologiczne trudności przenoszone w tym zakresie;

obecność alergii krzyżowej (przeniesienie negatywnej reakcji z jednego produktu na inny jednorodny z nim).

Ten proces uczulenia ma kilka etapów rozwoju:

pierwotny - występuje w momencie bezpośredniego spożycia niepożądanego składnika w żywności, co następnie powoduje negatywne odczucia (zatrzymuje się wraz z terminową wizytą u lekarza i dietą);

przewlekły - występuje, gdy przepisy dietetyczne nie dają pożądanego efektu, a alergie nadal zakłócają normalne trawienie;

skomplikowane - wyrażające się reakcjami alergicznymi nawet przy całkowitym wykluczeniu z diety składnika szkodliwego dla organizmu; lekarz podejmuje bardziej radykalne działania, przeprowadza kursy leczenia lekami przeciwhistaminowymi i przepisuje różnego rodzaju środki terapeutyczne.

Uczulenie na alkohol ma podobny charakter do pokarmowego, gdyż zależy również od spożytego produktu spożywczego, ale różni się pobudzoną reakcją specyficzną dla spożycia napojów alkoholowych. Aby zapobiec destrukcyjnym konsekwencjom dla organizmu, osoby uzależnionej od alkoholu wprowadza się do przestrzeni podskórnej leku w kapsułce, który działa przeciwdziałająco przez długi czas. Po włożeniu kapsułki nawet niewielka ilość wypitego alkoholu wpływa na gwałtowne oburzenie organizmu, w wyniku czego rozwija się odruch odpychający do alkoholu. Problem w tym, że duża ilość wypitego alkoholu może znacząco zaszkodzić zdrowiu, a nawet doprowadzić do śmierci, dlatego takie wprowadzenie obcego leku powinno być wykonywane przez pacjenta świadomie, przy założeniu, że alkohol jest surowo zabroniony..

Sensytyzacja psychologiczna opiera się na czynnikach psychologicznego wpływu bodźców zewnętrznych na zakończenia nerwowe, a tym samym na funkcjonalność mózgu, i wyraża się także w zestrojeniu osoby i jej świadomości w określonym procesie aktywności. Osoba samodzielnie programuje swoją percepcję dla pewnych działań życiowych, a tym samym prowokuje określoną reakcję ciała.

Zatem proces uczulenia może być spowodowany zarówno przez poboczne bodźce zewnętrzne, jak i przez nieświadomą lub świadomą zmianę własnego stanu psychicznego danej osoby..

Co to jest uczulenie?

Termin „uczulenie” jest używany w wielu obszarach ludzkiej działalności; w medycynie słowo to oznacza wzrost wrażliwości na jakąś substancję z późniejszym rozwojem reakcji alergicznej. Również zjawisko uczulenia występuje w fizyce, fotografii, a nawet psychologii..

Znaczenie w praktyce klinicznej

Alergolodzy od dawna używają w swojej praktyce terminu „uczulenie”. Substancje wywołujące reakcje alergiczne są endo- i egzogenne. Istnieje również:

 • Aktywne uczulenie, które powstaje, gdy alergeny dostają się do organizmu (naturalnie lub sztucznie), nawet w niewielkich ilościach;
 • Bierne uczulenie obserwuje się, gdy do organizmu ludzkiego wprowadza się specjalną surowicę, którą pozyskuje się od uczulonego zwierzęcia. Metoda ta stanowi podstawę symulacji wrażliwości typu natychmiastowego i opóźnionego..

Oddzielnie istnieje takie naruszenie wrażliwości, jak fotouczulanie. Termin ten odnosi się do wzrostu wrażliwości skóry i błon śluzowych na promieniowanie ultrafioletowe. Dzieli się na wrodzone i nabyte. Również fotouczulanie jest efektem ubocznym niektórych leków (antybiotyki fluorochinolonowe, antybiotyki tetracyklinowe, doustne środki antykoncepcyjne), występuje, gdy smoła węglowa, produkty rafinacji ropy naftowej dostają się do organizmu po kontakcie z niektórymi roślinami (olejek bergamotki, pasternak krowy i inne).

Fotouczulanie objawia się wysypką, taką jak pokrzywka lub rumień. Występują również reakcje typu opóźnionego oparzenia lub reakcje charakteryzujące się zmianą pigmentacji skóry. Uszkodzenie skóry jest zlokalizowane w otwartych obszarach skóry (twarz, szyja, powierzchnie prostowników ramion) i pojawia się na niezmienionym tle skóry. W celu potwierdzenia diagnozy wykonywane są fototesty aplikacji.

Aby wyeliminować objawy, należy przede wszystkim zatrzymać działanie środka drażniącego na organizm. Pacjenci są chronieni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aw ciężkich przypadkach choroby konieczne jest przepisanie miejscowego stosowania glikokortykoidów w postaci maści i płynów.

Fotouczulanie jest stosowane w medycynie jako metoda leczenia raka skóry, w dermatologii oraz w niektórych chorobach zakaźnych. W tym celu stosuje się fotouczulacze, które zwiększają wrażliwość organizmu na promieniowanie UV..

Zwiększona wrażliwość

Cały dział poświęcony jest badaniu sensytyzacji w psychologii człowieka. Chodzi o zwiększenie wrażliwości receptorów na bodźce. Aby proces się „rozpoczął” musi być spełniony jeden z kilku warunków:

 • Uczulenie może wystąpić, gdy oddziałuje wiele analizatorów. Zwiększenie czułości niektórych analizatorów następuje, gdy jeden z pięciu podstawowych zmysłów jest całkowicie „wyłączony”. Na przykład słyszenie ostro wyostrza się u niewidomych. Aby potwierdzić ten proces, przeprowadzono wiele różnych eksperymentów: kiedy oświetlenie pomieszczenia jest zmniejszone, wrażenia dotykowe stają się bardziej ostre itp. takie uczulenie nazywa się kompensacyjnym;
 • Psychologiczne usposobienie osoby. Prawidłowo dobrana afirmacja przyczynia się do wyraźniejszego postrzegania bodźców zewnętrznych. Na przykład z powodu strachu przed pójściem do dentysty ból może być postrzegany jako znacznie silniejszy;
 • Wpływ substancji farmakologicznych, takich jak adrenalina, zwiększa wrażliwość receptorów;
 • Uczulenie związane z określonymi czynnościami. Na przykład sommelier może dostrzec smaki, których inni ludzie nie widzą..

Znany rosyjski fizjolog I.P. Pavlov. W trakcie swoich eksperymentów stwierdził, że ciągłe powtarzanie tego samego bodźca prowadzi do obniżenia progu czułości. Przy ciągłym podrażnieniu tych samych ośrodków mózgu procesy pobudzenia stopniowo zaczynają rozprzestrzeniać się na inne części kory. To z kolei prowokuje pracę innych analizatorów, które przy ciągłej ekspozycji „zużywają się” iw rezultacie nieznacznie się zmieniają. Metoda zwalczania alkoholizmu zbudowana jest na zasadzie modyfikacji wrażliwości analizatorów na impulsy we współczesnej narkologii.

Metody terapii alkoholizmu

Opracowano specjalną technikę, za pomocą której rozwija się uporczywa niechęć do wszelkich napojów zawierających alkohol. Ten rodzaj terapii prowadzony jest wyłącznie w specjalistycznym oddziale pod nadzorem narkologa. Zadaniem lekarza jest stworzenie trwałej bariery psychologicznej przed spożyciem alkoholu oraz wytworzenie niechęci do napojów alkoholowych.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien powstrzymać się od picia alkoholu przez co najmniej trzy dni. Pacjentowi wstrzykuje się podskórnie niewielką dawkę leku, która wpływa na metabolizm alkoholu w organizmie. Sam w sobie nie działa, ale po spożyciu nawet minimalnej dawki alkoholu zaczyna działać.

Lekarz szczegółowo wyjaśnia pacjentowi wszystkie konsekwencje spożywania alkoholu. Nawet najmniejsza ilość alkoholu lub po prostu wdychanie oparów wywoła najsilniejsze, nieugięte wymioty. Współczesny rynek farmakologiczny jest pełen leków na bazie disulfiramu, które są stosowane w tej metodzie leczenia alkoholizmu. Terapia prowadzona jest wyłącznie za pełną zgodą i świadomością pacjenta.

Uczulenie organizmu na alkohol jest możliwe tylko przy pozytywnym nastawieniu pacjenta. W leczeniu alkoholizmu niezwykle ważna jest pełna zaufania relacja między lekarzem prowadzącym a pacjentem. Eksperci zalecają stosowanie sensytyzacji w połączeniu z technikami psychoterapeutycznymi.

Fotouczulanie - co to jest, objawy, jak niebezpieczne, jak wygląda, zdjęcie, jak leczyć

Ciało nie od razu wykazuje zwiększoną wrażliwość receptorów nerwowych. Proces ten zachodzi w utajonej formie, stopniowo tworząc przyszłe jasne reakcje. W tej chwili człowiek nawet nie wie, co dzieje się w jelitach jego własnego ciała. Ale dlaczego taka reakcja jest potrzebna i do czego prowadzi??

Uczulanie jest z powodzeniem stosowane w leczeniu alkoholizmu

Co to jest uczulenie?

W biologii, medycynie i farmakologii uczulenie to pojawianie się i powolny lub gwałtowny wzrost wrażliwości organizmu na różne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne - drażniące. W tym duchu termin ten jest używany przez alergologów, immunologów, neurofizjologów, genetyków, ginekologów, narkologów, farmakologów..
W dziedzinie alergologii uczulenie to zapalna odpowiedź układu odpornościowego na działanie alergenów. Przy pierwszym kontakcie ze środkiem drażniącym komórki odpornościowe „rozpoznają” i „zapamiętują” agresję i wytwarzają specyficzne dla niego przeciwciała. Proces zawsze obejmuje układ limfatyczny i nerwowy. Przy wielokrotnym lub kolejnym kontakcie z alergenem dochodzi do pełnoprawnej, mniej lub bardziej wyraźnej reakcji alergicznej. Okres powstawania uczulenia może trwać od kilku dni do kilku lat. Alergenami mogą być nie tylko trujące substancje i chorobotwórcze mikroorganizmy, ale także rośliny, zwierzęta i żywność, które są całkowicie nieszkodliwe dla większości ludzi.

Ta sama właściwość organizmu - zapamiętywanie i neutralizowanie agresora za pomocą odpowiedzi immunologicznej - jest wykorzystywana w dziedzinie immunologii, dzięki której ludzkość była w stanie pokonać wiele śmiertelnych chorób (ospa, cholera, tężec, poliomyelitis, błonica, odra). Do produkcji szczepionek wykorzystuje się martwe lub wielokrotnie osłabione szczepy patogenów lub tylko części ich komórek, na przykład białka.

Ginekolodzy i genetycy mają do czynienia ze szczególną wrażliwością - uczuleniem na Rh. Mówimy o kobietach w ciąży z ujemnym czynnikiem Rh. Jeśli płód ma dodatni rezus, białka w jego krwi będą postrzegane przez układ odpornościowy matki jako alergen, co spowoduje konflikt z rezusem.

Termin „uczulenie” jest używany przez neurofizjologów w badaniu pracy narządów zmysłów, ich ukierunkowanego treningu i adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych i bodźców. Kiedy niektóre receptory są wyłączane w celu kompensacji, wzrasta wrażliwość innych, dlatego też uczulenie jest również mechanizmem adaptacyjnym.

Narkolodzy używają uczulenia do zwalczania alkoholizmu. Pacjentom wstrzykuje się lub wstrzykuje pod skórę kapsułki ze specjalnymi lekami, które powodują ostrą negatywną wrażliwość na alkohol (wstręt). Leki mają długotrwałe działanie i są absolutnie nieszkodliwe dla organizmu, ale jeśli alkohol jest spożywany lub nawet wdychany, dochodzi do gwałtownej reakcji z bardzo nieprzyjemnymi wrażeniami (silne nudności). Przyjmowanie dużych dawek alkoholu może spowodować śpiączkę lub śmierć.

Znani przedstawiciele grupy farmakologicznej

Uczulacze są obecnie dostępne w handlu. Lista przedstawicieli tej grupy farmakologicznej jest obszerna i obejmuje następujące leki:

Pomimo tego, że takie syntetyczne substancje są wydawane bez recepty, ich wpływ na organizm jest najbardziej nieprzewidywalny w bezpośrednim kontakcie z alkoholem etylowym. Wśród powikłań lekarze wyróżniają drgawki, śpiączkę, śmierć kliniczną. Dlatego bardzo ważne jest, aby działanie wybranego leku nie kolidowało z napojami alkoholowymi, nawet w znikomych dawkach..

Warunki wstępne pojawienia się procesu uczulenia

Zdjęcie margouillat / Shutterstock

Uczulenie może wynikać z kilku możliwych związków przyczynowych:

 • działanie i wzajemne połączenie analizatorów organicznych - zapewnia zastępowanie doznań w jednym kierunku na reakcje sensoryczne w innym (pogorszenie zdolności wzrokowych poprawia jakość aparatu słuchowego itp.);
 • wpływ stosowania leków - niektóre leki mogą nasilać wrażliwość niektórych receptorów;
 • wpływ czynników psychologicznych - dostrojenie się do nadchodzącego wydarzenia i zwiększenie wrażliwości niektórych części ciała w tym zakresie (patologiczny lęk przed widokiem krwi zwiększa ból po akupunkturze z bezpośrednim pobraniem krwi do analizy);
 • efekt uzależniający - obserwowany głównie u osób, których aktywność zawodowa lub ciągłe spędzanie wolnego czasu wiąże się z abstrakcją i skupieniem na jednym emocjonalnym doznaniu. Osoby, które są w jakiś sposób związane z muzyką, malarstwem, perfumami lub gotowaniem, koncentrują swoją uwagę bezpośrednio na przedmiocie swojej pracy, mimowolnie odrywając się od wszelkich doznań bocznych i skupiając się na konkretnym przedmiocie swojej uwagi. Artysta zawsze pokazuje więc przede wszystkim swoje zdolności wizualne do rozróżniania obrazów, linii i odcieni tworzonego lub kontemplowanego płótna. Muzyk jest przyzwyczajony do całkowitego słuchania i nie rozpraszania się przez odruchy pomocnicze, próbując uchwycić dźwięk jednej lub drugiej nuty. Perfumiarz wyłącza wszystkie swoje receptory oprócz węchowego, aby odtworzyć listę konkretnych dodatków i składników wchodzących w skład konsystencji aromatu, a szef kuchni lub kucharz skupia się na swoich doznaniach smakowych podczas przygotowywania specjalnego dania.

Wszystkie te warunki wstępne służą jako katalizatory manifestacji procesu uczulenia..

Przyczyny rozwoju

Prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji fotouczulenia wzrasta w następujących warunkach:

 • Jeśli skóra jest pod wpływem retinoidów, które wzmagają złuszczanie warstwy rogowej naskórka, przyspieszają odnowę skóry, zwiększają jej wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe;
 • W kosmetykach dziennych stosowane są oleje roślinne zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Są szybko utleniane na słońcu, w wyniku czego uwalniane są reaktywne formy tlenu i inne produkty utleniania, które mają toksyczny wpływ na skórę. Promieniowanie ultrafioletowe prowadzi również do tworzenia reaktywnych form tlenu w skórze;
 • Po zabiegach, które mają na celu złuszczanie warstwy rogowej naskórka, ponieważ wszelkiego rodzaju peelingi zmniejszają odporność skóry na promieniowanie ultrafioletowe;
 • Po wykonaniu tatuażu (do makijażu permanentnego czasami stosuje się pigmenty zawierające sole kadmu o właściwościach fotouczulających);
 • Po zabiegach z olejkami eterycznymi;
 • Podczas stosowania filtrów przeciwsłonecznych zawierających kwas para-aminobenzoesowy.

Fotouczulanie może wystąpić podczas spożywania żywności zawierającej furanokumaryny i substancje pokrewne (figi, grejpfrut i niektóre inne owoce cytrusowe, korzeń pietruszki, koper), warzywa i owoce bogate w karotenoidy (marchew, pasternak), jęczmień, musztarda, cebula, zieleń, czosnek kurze jaja.

Rodzaje uczuleń i metody radzenia sobie z objawami alergii

W zależności od źródła podrażnienia wyróżnia się kilka rodzajów reakcji uczuleniowych..

Uczulenie o charakterze domowym - powstaje pod wpływem czynników drażniących pochodzenia domowego i objawia się w postaci kataru i astmy. Zjawisko to jest szczególnie często obserwowane jesienią i zimą, kiedy wskaźniki temperatury powietrza i wilgotności zapewniają glebę sprzyjającą rozwojowi tych chorób. Takie patologie są zatrzymywane przez podjęcie kilku przedsiębiorczych działań:

 • eliminacja formacji drobnoustrojów powodujących gwałtowną wrażliwą reakcję poprzez częste czyszczenie na mokro przestrzeni domowej za pomocą syntetycznych poduszek winterizera;
 • odrzucenie obecności zwierząt w domu, których krawędź stosu wywołuje reakcję alergiczną u właścicieli;
 • przyjmowanie leków przeciwhistaminowych przepisanych przez lekarza bańkowego;
 • stosowanie takiej metody immunoterapii jak hiposensybilizacja - polega na sztucznym wprowadzeniu alergenu do organizmu w minimalnych dawkach, a następnie ich zwiększeniu;
 • odbycie kuracji lekowej - przepisywanie przez lekarza leków o szerokim spektrum działania.

Uczulenie pochodzenia grzybiczego - oparte na zakażeniach różnych mieszkańców środowiska w postaci grzybów, które przedostają się na błony śluzowe i podrażniają ich tkanki negatywnym skutkiem. Grzyby są jednym z najczęstszych rodzajów szkodliwych mikroorganizmów, które unoszą się w powietrzu i mogą zarazić człowieka nawet we własnym domu. Grzyb jest składnikiem kurzu, a pył jest wszechobecny. Często cząsteczki grzybów namnażają się w wilgotnym i zatęchłym pomieszczeniu, które otrzymuje mało powietrza i światła. Mogą powodować różne choroby skóry i choroby zakaźne, a także wywoływać reakcję alergiczną i prowadzić do astmy oskrzelowej..

Uczulenie przewodu pokarmowego - sugeruje reakcję organizmu na określony produkt z powodu nadwrażliwości kubków smakowych. Może to wynikać z kilku możliwych patologii:

 • predyspozycje genetyczne i nieudana dziedziczność;
 • choroby przewodu pokarmowego i fizjologiczne trudności przenoszone w tym zakresie;
 • obecność alergii krzyżowej (przeniesienie negatywnej reakcji z jednego produktu na inny jednorodny z nim).

Ten proces uczulenia ma kilka etapów rozwoju:

 • pierwotny - występuje w momencie bezpośredniego spożycia niepożądanego składnika w żywności, co następnie powoduje negatywne odczucia (zatrzymuje się wraz z terminową wizytą u lekarza i dietą);
 • przewlekły - występuje, gdy przepisy dietetyczne nie dają pożądanego efektu, a alergie nadal zakłócają normalne trawienie;
 • skomplikowane - wyrażające się reakcjami alergicznymi nawet przy całkowitym wykluczeniu z diety składnika szkodliwego dla organizmu; lekarz podejmuje bardziej radykalne działania, przeprowadza kursy leczenia lekami przeciwhistaminowymi i przepisuje różnego rodzaju środki terapeutyczne.

Uczulenie na alkohol ma podobny charakter do pokarmowego, gdyż zależy również od spożytego produktu spożywczego, ale różni się pobudzoną reakcją specyficzną dla spożycia napojów alkoholowych. Aby zapobiec destrukcyjnym konsekwencjom dla organizmu, osoby uzależnionej od alkoholu wprowadza się do przestrzeni podskórnej leku w kapsułce, który działa przeciwdziałająco przez długi czas. Po włożeniu kapsułki nawet niewielka ilość wypitego alkoholu wpływa na gwałtowne oburzenie organizmu, w wyniku czego rozwija się odruch odpychający do alkoholu. Problem w tym, że duża ilość wypitego alkoholu może znacząco zaszkodzić zdrowiu, a nawet doprowadzić do śmierci, dlatego takie wprowadzenie obcego leku powinno być wykonywane przez pacjenta świadomie, przy założeniu, że alkohol jest surowo zabroniony..

Sensytyzacja psychologiczna opiera się na czynnikach psychologicznego wpływu bodźców zewnętrznych na zakończenia nerwowe, a tym samym na funkcjonalność mózgu, i wyraża się także w zestrojeniu osoby i jej świadomości w określonym procesie aktywności. Osoba samodzielnie programuje swoją percepcję dla pewnych działań życiowych, a tym samym prowokuje określoną reakcję ciała.

Zatem proces uczulenia może być spowodowany zarówno przez poboczne bodźce zewnętrzne, jak i przez nieświadomą lub świadomą zmianę własnego stanu psychicznego danej osoby..

Fizyczne przejawy lęków

Uraz psychiczny, lęk przed lataniem, a także różnego rodzaju stresy odbijają się negatywnie nie tylko na psychice człowieka. Mają bezpośredni wpływ na organizm, który posiada własną pamięć, czyli zdolność organizmu do instynktownego reagowania na bodźce zewnętrzne..

Na przykład, gdy wyczuwamy niebezpieczeństwo, we krwi wytwarzanych jest wiele hormonów, w tym adrenalina. Substancje te mogą powodować napięcie i skurcze mięśni, a także blokowanie niektórych węzłów nerwowych. Na zewnątrz wyrażana jest podobna reakcja strachu:

- szkliste oczy, jeśli występuje ostry skurcz mięśni oczu;

- paraliż ciała, w którym osoba traci zdolność poruszania się;

- zamrożony oddech, który wskazuje na skurcz mięśni znajdujących się w klatce piersiowej, gdy ból pojawia się nawet po małym oddechu;

- wolne lub przyspieszone bicie serca, które jest spowodowane tworzeniem się dużej ilości hormonów we krwi;

- zimne kończyny w wyniku zaburzeń krążenia;

- drżenie lub jąkanie spowodowane strachem;

Uczulenie na alkohol

Alkohol szybko się wchłania i rozprzestrzenia na wszystkie narządy, powodując zakłócenia w ich działaniu. Alkohol jest szczególnie niebezpieczny dla układu nerwowego i mózgu. Wkrótce po spożyciu zaburzona jest koordynacja człowieka, pojawia się niespójność mowy i inne objawy typowe dla stanu nietrzeźwości. Osoba, która zaczyna pić alkohol, aby cieszyć się i osiągnąć pewien stan nietrzeźwości, z reguły nie zrezygnuje z alkoholu z własnej woli.

To właśnie w stosunku do takich osób skuteczna jest metoda wymuszonego oczyszczenia organizmu z toksyn alkoholowych i chwilowego uwolnienia od nałogu. Ta technika polega na uczulaniu na alkohol. Praktyka pokazuje, że ta metoda pozbycia się nałogu (choć chwilowa) jest skuteczna nawet dla najbardziej zatwardziałych alkoholików..

Uczulenie na alkohol polega na stosowaniu pewnych leków, pod wpływem których w organizmie tworzy się uporczywa niechęć do alkoholu. Tuż przed użyciem tych leków wymagana jest przynajmniej trzydniowa abstynencja od alkoholu. Mechanizm działania terapii uczulającej jest dość prosty..

 • po wymaganym 3-dniowym okresie trzeźwości pod warstwę skóry wprowadza się małą kapsułkę wypełnioną specjalnym lekiem długotrwałym;
 • lek nie szkodzi pacjentowi w żaden sposób, dopóki nie wypi alkoholu. Wtedy uczulenie przejawi się w dość wyraźnej formie;
 • pacjent może w ogóle nie spożywać alkoholu, a jedynie wdychać jego opary, co również wywoła odpowiednią reakcję. Stan nie poprawi się, dopóki pacjent nie znajdzie się na świeżym powietrzu;
 • jeśli pacjent wypije przynajmniej niewielką ilość napoju o niskiej zawartości alkoholu, organizm zareaguje błyskawicznie na ten śmiertelny wynik, aż do całkowitego usunięcia alkoholu.

Przed uczuleniem organizmu na alkohol należy ostrzec pacjenta o konsekwencjach spożywania alkoholu w przyszłości, co potwierdza jego paragon uzasadniający działania specjalistów.

Gospodarstwo domowe

W przypadku narażenia na szkodliwe pierwiastki zawarte w kurzu występuje uczulenie domowe lub inne domowe. Większość z nich to roztocza i ich odchody, ale pył może również zawierać białko śliny zwierzęcej, mikrocząsteczki roślin domowych i szereg innych alergenów.

Uczulenie organizmu na kurz domowy najczęściej wywołuje rozwój alergicznego nieżytu nosa, który można łączyć z zapaleniem spojówek. W przypadku choroby przewlekłej powstają warunki wstępne rozwoju astmy oskrzelowej..

Przy domowym uczuleniu objawy alergii dokuczają niemal przez cały rok, ale zimą i jesienią mogą się nasilać, gdyż w tych porach roku powstają warunki sprzyjające rozwojowi domowych alergenów.

Aby zmniejszyć uczulenie w gospodarstwie domowym, musisz przestrzegać kilku zaleceń:

 • Częściej wietrzyć pomieszczenia mieszkalne, czyścić w nich na mokro przynajmniej raz dziennie;
 • Pozbądź się nagromadzeń kurzu w domu - dywanów, ciężkich zasłon, miękkich zabawek;
 • Unikaj kontaktu ze zwierzętami, jeśli ich sierść jest przyczyną alergenu;
 • Wymień poduszki z pierza i koce na syntetyczne;
 • Normalizuj układ odpornościowy.

W przypadku objawów wskazujących na uczulenie domowe przepisuje się kurację lekami przeciwalergicznymi. Istnieje możliwość przeprowadzenia swoistej immunoterapii (terapia ASIT) - wprowadzenie małych i stopniowo zwiększających się dawek alergenu, takie leczenie odbywa się pod ścisłym nadzorem alergologa.

Preparaty uczulające

Terapia uczulająca polega na stosowaniu nie tylko kapsułek podskórnych, można stosować preparaty w różnych formach - tabletki, zastrzyki domięśniowe, podskórne itp. Lista leków jest dość obszerna, co pozwala na dobranie najlepszej opcji leczenia dla każdego pacjenta. Wśród najbardziej znanych i preferowanych leków uczulających wyróżniają się:

 1. Disulfiram;
 2. Antabuse;
 3. Tetradyna;
 4. Esperal;
 5. Lidevin;
 6. Zatrzymany;
 7. Contrapot;
 8. Espenal itp..

Każdy z powyższych leków jest absolutnie nieszkodliwy dla organizmu, ale tylko tak długo, jak nie przenika do niego etanol. Nawet bardzo małe dawki alkoholu (na przykład zawarte w nalewkach z alkoholem leczniczym) po wniknięciu do uczulonego organizmu powodują natychmiastową reakcję, która może prowadzić do bardzo groźnych następstw, takich jak śpiączka, a nawet śmierć. Dlatego samoleczenie przy pomocy środków uczulających jest surowo zabronione..

Obecnie najpopularniejszymi lekami stosowanymi w terapii uczulającej są te na bazie substancji disulfiram. Aktywnie badane są terapeutyczne właściwości uwrażliwiające kwasu nikotynowego. Jego skuteczność jest porównywalna z disulfiramem, ale jednocześnie kwas nikotynowy to witamina B₃ lub PP, dzięki czemu zabieg będzie łagodniejszy.

Zapobieganie nadwrażliwości na światło

Fotouczulanie może nie wystąpić, jeśli regularnie podejmowane są środki zapobiegawcze, aby temu zapobiec..

Działania są następujące:

 • wychodząc z domu w słoneczne dni, na otwarte obszary skóry należy nakładać kremy z filtrem przeciwsłonecznym lub na dzień, a także kosmetyki z filtrami ultrafioletowymi;
 • nie zaleca się stosowania odżywczego kremu przed wyjściem na zewnątrz;
 • zawsze gotowy do noszenia kapelusza z szerokim rondem lub czapki z dużym daszkiem;
 • na słońcu uwzględnij godziny jego maksymalnej aktywności (od 11:00 do 16:00)
 • zabiegi peelingów lub tatuaży należy zaplanować na zimę, jesień lub w porozumieniu z kosmetyczką stosować filtry przeciwsłoneczne z filtrem SPF˃50;
 • przy stosowaniu produktów leczniczych lub dodatków do żywności konieczna jest konsultacja z farmaceutą lub lekarzem - w jakim stopniu te produkty wpływają na nadwrażliwość skóry na światło.

Wrażliwość na światło nie jest wyrokiem śmierci dla osób o skórze wrażliwej na światło. Przy pewnych ograniczeniach i pewnej dyskrecji mogą też cieszyć się ciepłem letnich dni. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, to jakie substancje stykające się z promieniami słonecznymi w danym przypadku mogą wywołać reakcję.

Psychoterapia uczulająca

Ogromne znaczenie dla skuteczności uczulenia ma postawa pacjenta, jego chęć wyjścia z nałogu. Dlatego psychoterapia jest nieodzownym elementem takiego leczenia alkoholizmu. Jego główne cele to:

 • przyznanie, że osoby uzależnione od alkoholu mają poważne problemy z alkoholem;
 • zrozumienie i akceptacja przez alkoholika faktu, że nie może się go pozbyć.

Szczególnie ważne jest, aby sam pacjent rozumiał potrzebę takiego leczenia. W okresach przymusowej abstynencji od spożywania napojów alkoholowych pacjenci szczególnie potrzebują wsparcia psychologicznego. Szczególnie wysokie wskaźniki psychoterapii obserwuje się w leczeniu pacjentów z pierwszym i drugim etapem uzależnienia, znacznie mniejszy efekt występuje u alkoholików z trzecim stadium choroby. Te ostatnie są częściej polecane na lekcje grupowe..

Zwykle praca psychoterapeutyczna rozpoczyna się przed terapią uczulającą, tak aby osoba uzależniona od alkoholu dostrzegła potrzebę wyjścia z nałogu. Pod koniec uczulenia wskazane jest również poddanie się psychoterapii w celu utrwalenia ukształtowanej niechęci do alkoholu i uniknięcia nawrotów w przyszłości. W efekcie pacjenci nabierają silnej chęci poprawy swojego życia i przezwyciężenia nałogu, a wyniki leczenia utrwalają się na poziomie odruchów - u pacjenta rozwija się uporczywe odrzucanie wszelkiego rodzaju picia.

Korzyści z DPDG

- to krótkotrwała technika, która pozwala usunąć strach w ciągu dwóch godzin pracy;

- całkowicie bezpieczny ze względu na brak ingerencji w psychikę, co pozwala na stosowanie tej techniki u osób starszych i dzieci;

- przejrzyste i zrozumiałe dla klienta;

- pomaga w rozwiązywaniu ogromnej liczby problemów, w tym ostrego żalu i niepokoju, strachu i złości, stresu i poczucia winy, przemocy itp.;

- może być stosowany samodzielnie przez pacjenta.

Powikłania i przeciwwskazania

Terapia uczulająca może mieć nieprzyjemne konsekwencje, do których należą:

 1. Psychozy wynikające z przekroczenia dawki leków;
 2. Zaburzenia o charakterze somatycznym, takie jak brak apetytu, nieprzyjemny zapach w jamie ustnej lub zaburzenia stolca;
 3. Problemy ze słuchem;
 4. Zaburzenia pochodzenia psychicznego;
 5. Napady podobne do napadów padaczkowych;
 6. Zawalić się.

W przypadku wystąpienia takich stanów pacjent musi zostać jak najszybciej hospitalizowany w odpowiedniej placówce medycznej, dzwoniąc po zespół pogotowia ratunkowego.

Chociaż zabieg jest skuteczny, w niektórych przypadkach uczulenie organizmu może być przeciwwskazane. Jeśli dana osoba od lat nadużywa alkoholu, to rozwija się u niej wiele chorób współistniejących typowych dla alkoholizmu, które zapobiegają uczuleniu ze względu na wysokie ryzyko powikłań aż do śmierci pacjenta. Generalnie uczulenie jest przeciwwskazane:

 • z demencją;
 • patologie mózgu;
 • po 60 roku życia;
 • z padaczką;
 • somatyczne skomplikowane patologie;
 • zapalenie wielonerwowe.

W celu uniknięcia wszelkiego rodzaju powikłań, przed zastosowaniem terapii uczulającej, pacjent poddawany jest dokładnemu badaniu, po którym lekarz decyduje, czy takie leczenie uzależnienia od alkoholu jest możliwe, czy nie. Uczulenie wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego. Aby osiągnąć skuteczne wyniki, należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza, a po podaniu leku wykluczyć alkohol, ponieważ spożywanie alkoholu podczas terapii może spowodować śmierć pacjenta.

Jakie leki są przepisywane?

Narkolog dokonujący uczulenia ucieka się do:

 1. Tetradine.
 2. Odpowiednik.
 3. Disulfiram.
 4. Lidevin.
 5. Stoptilu.
 6. Espenalu.
 7. Esperalu.
 8. Antabuse.

Każdy z wymienionych leków jest wystarczająco bezpieczny. Ale niekontrolowane stosowanie może wywołać niepożądane skutki..

Aplikacja Esperal

Ten lek jest jednym z najsilniejszych. Doskonale uwrażliwia organizm na alkohol. Jego aktywnym składnikiem jest disulfiram.

Działanie tego leku polega na blokowaniu enzymu wątrobowego, który jest odpowiedzialny za rozkład alkoholu. Na tym tle napoje alkoholowe stają się niebezpieczne dla zdrowia..

Środek wstrzykuje się w mięśnie pośladków. Zwykle lekarze wszczepiają do 10 tabletek. Zabieg sensytyzacji wykonywany jest zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i po hospitalizacji pacjenta. Terapia ambulatoryjna jest zalecana dla „doświadczonych alkoholików”, którzy mają skłonność do załamań. Osoby z kontrolą alkoholu zwykle nie mają implantacji.

Na drugim etapie leczenia pacjentowi przepisuje się Teturam. Po zdjęciu szwów lekarz przeprowadza jedną lub dwie reakcje alkoholowe. Następnie dochodzi się do ostatecznego wniosku dotyczącego rozwoju wrogości do produktów alkoholowych..

Działanie Esperal polega na blokowaniu enzymu wątrobowego odpowiedzialnego za rozkład alkoholu

Zastosowanie Tempozilu

Ten lek jest podobny do Esperal, ale nie tak silny. Jest przepisywany we wczesnych stadiach uzależnienia od alkoholu. Terapia prowadzona jest w warunkach szpitalnych. Nadzór lekarza narkologa jest bezwzględnie wymagany.

Lek nie jest przepisywany osobom cierpiącym na patologie serca lub naczyń. Lek nie jest zalecany w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.

Ostrożnie, Tempozil jest przepisywany osobom cierpiącym na:

 • niewydolność wątroby;
 • niewydolność nerek;
 • cukrzyca;
 • padaczka.

Osoby, które przekroczyły 60-letni próg, starają się nie przepisywać tego leku.

Zastosowanie kwasu nikotynowego

Ten lek przyczynia się do:

 • normalizacja procesów redoks;
 • poprawa krążenia krwi w mózgu;
 • poprawa stanu ogólnego.

Po zakończeniu przebiegu uczulenia lekarz iryguje jamę ustną pacjenta napojem zawierającym alkohol. Jeśli lek był w stanie negatywnie dostosować organizm do alkoholu, osoba wymiotuje. Czasami następuje silny wzrost ciśnienia krwi.

Stosowanie innych leków

Ponadto pacjentowi przepisuje się stosowanie:

Te leki są słabsze. Są przepisywane na nadwrażliwość na składniki Esperal.

Metronidazol jest przepisywany w przypadku nadwrażliwości na składniki Esperal.

Esencja uczulająca

Cały sekret polega na tym, że organizm samodzielnie rozwija odporność na patogeny różnych chorób. Pracownicy służby zdrowia aktywnie badają te procesy, aby rozwinąć odczulanie. Odczulanie to zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie podatności organizmu na wielokrotne przyjmowanie substancji. Ze względu na zdolność uwrażliwiania organizmu, przygotowując się w ten sposób do przetrwania, gdy środowisko zmieni się na bardziej agresywne.

Jego zdolność do takich opracowań jest bardzo przydatna w rozwijaniu odporności człowieka na wszelkiego rodzaju choroby wywołane wnikaniem wirusów lub bakterii. Oznacza to, że jeśli wirus ponownie dostanie się do organizmu, będzie całkowicie gotowy do walki. Najczęściej procesy uczuleniowe wiążą się z reakcjami alergicznymi zachodzącymi w nim, gdy dostanie się do niego alergen..

Zasada działania

W stanie trzeźwym nie można bać się zdrowia, ponieważ substancje czynne nie reagują na inne płyny. Gdy tylko we krwi pojawi się niskie stężenie etanolu, następuje silna interakcja lekowa. Wynik kliniczny zależy od cech organizmu, ale zdarzają się przypadki, gdy kieliszek szampana kosztuje życie.

Niektóre leki działają na zasadzie „akumulatora”, czyli ich syntetyczne substancje zapobiegają procesowi rozpadu alkoholu etylowego we krwi. W związku z tym wzrasta stężenie etanolu, w wyniku czego oczywiste jest całkowite lub częściowe zatrucie organizmu z wyraźnymi objawami. Dlatego należy poinformować pacjenta o terapii uczulającej, a ponadto wyrazić dobrowolną zgodę..

Rodzaje uczuleń

Reakcje uczulenia można podzielić na następujące typy:

 1. Domowe uczulenie. Przejawia się głównie w domu, pod wpływem czynników drażniących powodujących katar i astmę. Zjawiska te są typowe w miesiącach jesienno-zimowych. W tym okresie powstają sprzyjające warunki do występowania tych chorób..
 2. Uczulenie pochodzenia grzybowego. Powstaje w wyniku narażenia na błony śluzowe mieszkańców grzybów ze środowiska zewnętrznego. Grzyby bardzo stopniowo rozprzestrzeniają szkodliwe mikroorganizmy w powietrzu, co jest dobrym sposobem na zakażanie ludzi. Środowiskiem bardzo sprzyjającym rozprzestrzenianiu się grzybów jest wilgotne i ciemne pomieszczenie, z minimalnym dopływem świeżego powietrza.
 3. Uczulenie psychiczne. Oparty na psychologicznym dostosowaniu człowieka do wpływu zewnętrznych bodźców na aktywność mózgu. Oznacza to, że osoba dostosowuje się do pewnych interakcji z zewnętrznymi bodźcami i popycha swoje ciało do jednej lub drugiej reakcji.
 4. Uczulenie pod wpływem alkoholu. Podobny do układu pokarmowego, ale oparty na specyficznym stosunku danej osoby do alkoholu. Wrócimy do tego poglądu, aby rozważyć go bardziej szczegółowo, ponieważ ten problem jest dziś głównym. Uczulenie na alkohol występuje od pierwszych prób przyjęcia go do środka. Prawdopodobnie każdy pamięta pierwszą reakcję na spożycie alkoholu. Faktem jest, że ciągłe spożywanie alkoholu prowadzi do tego, że człowiek po prostu przyzwyczaja się do tego..
 5. Uczulenie układu pokarmowego. Oznacza wpływ różnych produktów na wrażliwość podniebienia. Być może będzie to związane z pewnymi patologiami. Obejmują one:
   Problemy dziedziczenia i umiejscowienia struktury genetycznej.
 6. Różne choroby przewodu pokarmowego i ich konsekwencje.
 7. Reakcje alergiczne z jednej żywności na drugą.

Ułatwia to szereg etapów rozwojowych:

 1. Podstawowy. Ten etap odpowiada bezpośredniemu spożyciu niepożądanego składnika w pożywieniu, co powoduje negatywne odczucia w organizmie. W walce z tym pomaga bezpośrednia wizyta u lekarza i przejście na dietę dietetyczną..
 2. Chroniczny. Pomoc w żywieniu nie działa, a alergie nadal się rozwijają.
 3. Złożony. Polega na kontynuacji reakcji alergicznych, nawet po zakończeniu przyjmowania szkodliwego dla organizmu składnika.

Pozbycie się lęków

Podczas jednej sesji rozwiązywane są do 4 negatywnych sytuacji. Najmniej przerażający jest pierwszy. Osoba wyobraża to sobie przez 5-7 sekund, po czym powinna nastąpić 20-sekundowa relaksacja. Powtarza się to kilka razy. Zakończenie pracy z negatywną sytuacją jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba jest całkowicie zrelaksowana i nie boi się zjawiska, które wcześniej go przerażało. Co więcej, inny strach jest przedmiotem badań. Jest wybierany z wyższego poziomu hierarchii i jest bardziej onieśmielający niż poprzedni..

Czasami osoba na pewnym etapie nie może rozluźnić swojego ciała. W tym przypadku terapeuta wraca do poprzedniej, mniej tragicznej sytuacji. Najważniejsze w tej technice jest informacja zwrotna. Pacjent może otwarcie powiedzieć lekarzowi, czy był w stanie się zrelaksować w obliczu niebezpieczeństwa, czy nadal się boi.

Skuteczność odczulania została udowodniona zarówno w przypadku wielu lęków, jak i monofobii. Są sytuacje, w których powrót osoby jest bardzo trudny. Ich opracowanie również będzie trudne..

Jeśli chodzi o niespecyficzną desensytyzację, znajduje swoje zastosowanie w medycynie w postaci stosowania leków przeciwhistaminowych w leczeniu alergii, a także tkanek i autohemoterapii o działaniu pobudzającym i relaksującym..

Uczulenie i alkohol

Przyjrzyjmy się bliżej kwestii roli alkoholu w uczulaniu organizmu. Alkohol jest jednym ze szkodliwych pierwiastków, który atakuje prawie wszystkie ludzkie narządy. Szybko się wchłania, przenika do wszystkich narządów i tkanek, powodując szczególne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Prowadzi to do zaburzeń koordynacji ruchów i mowy. Ale jak się okazuje, wielu ludzi lubi ten stan..

Wiele osób uzależnionych od alkoholu zna wiele sposobów na zdobycie taniego płynu na bazie alkoholu. Ale faktem jest, że te substytuty są szczególnie szkodliwe dla organizmu. Taka osoba najprawdopodobniej sama nie będzie w stanie zrezygnować z tego nałogu. Właśnie do takich osób stosuje się metodę uczulania. Statystyki tej terapii wykazują przede wszystkim pozytywną dynamikę, nawet wśród zatwardziałych alkoholików..

Podczas ich leczenia stosuje się metodę oczyszczania z toksyn, które tworzą alkohol. Uczulanie na alkohol opiera się na metodzie stosowania leczniczych leków uczulających. Leki te powodują uporczywą niechęć do spożywania alkoholu. Aby działanie leków było szczególnie skuteczne, przed ich użyciem należy powstrzymać się od picia alkoholu. Sposób działania metody terapii uczulającej jest bardzo prosty..

Podskórnie wstrzykuje się pacjentowi kapsułkę z długo działającymi lekami. Uczulający lek zaczyna swoje działanie, gdy obserwowany wypije dowolną ilość napoju alkoholowego. Możliwe, że ten lek zacznie działać, nawet jeśli po prostu wdychasz opary alkoholu. Reakcja na lek jest błyskawiczna, gdy tylko alkohol dostanie się do środka i do całkowitego usunięcia z organizmu. Ważnym krokiem jest ostrzeżenie pacjenta o możliwych konsekwencjach picia alkoholu podczas tej terapii..

Klasyfikacja substancji szkodliwych według stopnia oddziaływania na organizm ludzki

Ogólne substancje toksyczne - substancje, które powodują zatrucie całego organizmu. Przykładami takich substancji są arsen, benzen, rtęć, ołów, tlenek węgla.

Związki arsenu znajdują się w stymulantach wzrostu zwierząt gospodarskich, w lekach do zapobiegania chorobom cieląt i świń w gospodarstwach hodowlanych. Pasty arszenikowe znajdują zastosowanie w stomatologii.

Benzen znajduje się w plastikach, gumie i gumie, we włóknach syntetycznych, lekach i barwnikach. Benzen bardzo dobrze odparowuje. A nawet przy wyłączonym silniku w aucie można wdychać przyzwoitą dawkę benzenu.

Każdy dom ma termometr rtęciowy. A jeśli pęknie, po podłodze wyleje się trująca rtęć.

Akumulatory samochodowe zawierają ołów - najsilniejszą silnie toksyczną truciznę, zaliczaną do najwyższej klasy zagrożenia.

Ekstremalnie trujący tlenek węgla powstaje podczas spalania węgla, drewna, papieru, ropy, benzyny, gazu, jeśli tlen lub powietrze nie wystarcza.

Substancje drażniące obejmują opary acetonu, amoniak, chlor, tlenki azotu. Substancje te podrażniają błony śluzowe organizmu i drogi oddechowe..

Aceton jest używany jako rozpuszczalnik do farb. Chlor znajduje się w wodzie wodociągowej, ponieważ jest używany do dezynfekcji. Tlenki azotu występują w dużych stężeniach w ściekach przemysłowych.

Substancje uczulające powodują różne alergie u ludzi. Substancje uczulające obejmują formaldehyd, heksachloran.

Kupując meble, osoba nie myśli o tym, że uwalnia się z niego formaldehyd. Występuje w materiałach budowlanych i wykończeniowych, izolacji, tekstyliach.

Heksachloran jest częścią trucizn, które rozpylamy w naszych ogrodach, aby zabić szkodniki.

Substancje rakotwórcze przyczyniają się do rozwoju różnych nowotworów, w tym złośliwych. Substancje rakotwórcze obejmują azbest, beryl i jego związki, benzopiren.

Niebezpieczny dla płuc jest pył azbestu z grupy amfiboli, który jest stosowany w materiałach budowlanych. Na szczęście w Rosji używa się tylko azbestu chryzotylowego, który jest bardzo szybko wydalany z organizmu, nie uszkadzając go..

Beryl i jego związki są wykorzystywane do produkcji lamp rentgenowskich, lamp fluorescencyjnych.

Mało kto wie, że nawet nasze ulubione szaszłyki smażone na drewnie żywicznym mogą zawierać benzopiren..

Substancje mutagenne, działając na organizm człowieka, zmieniają informacje dziedziczne. Takie substancje obejmują substancje radioaktywne, ołów, mangan itp..

Substancje radioaktywne mogą przedostawać się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem.

Ołów tetraetylowy znajduje się w niektórych rodzajach benzyny, farbach, starych rurach wodociągowych.

Rtęć, ołów, substancje radioaktywne, styren, mangan - substancje wpływające na funkcje rozrodcze człowieka.

W życiu codziennym często mamy do czynienia z pianą. Niewiele osób wie, że styropian to pianka styrenowa..

W zależności od stopnia oddziaływania na organizm człowieka substancje szkodliwe dzieli się na 4 klasy: wyjątkowo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, umiarkowanie niebezpieczne, mało niebezpieczne. Każda klasa zagrożenia ma swoje własne maksymalne dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych (MPC). Oznacza to, że ilość szkodliwych substancji w powietrzu w obszarze roboczym przedsiębiorstwa nie powinna być wyższa niż MPC. A jeśli przekroczy RPP, może spowodować ostre i przewlekłe choroby, a nawet śmierć. Wartość MPC jest obliczana tak, aby osoba pracująca w pełnym wymiarze godzin przez całe życie zawodowe w szkodliwych warunkach nie chorowała na żadne choroby zawodowe.

Co to jest uczulenie

Uczulenie w medycynie to proces, w którym organizm ludzki aktywnie namnaża przeciwciała, które służą do ochrony przed patogenami różnych chorób. Zasady tego procesu stanowią podstawę różnych technik odczulania. Program odczulania polega na zmniejszeniu wpływu czynników prowokujących, co pozwala wyeliminować podatność organizmu na patogeny. Po ponownym wejściu do organizmu układ odpornościowy uruchamia syntezę przeciwciał, które niszczą szkodliwe mikroorganizmy.

Efektem uczulającym jest niezwykły trening organizmu człowieka, który umożliwia zmniejszenie wpływu czynników agresywnych. Działanie to polega na przystosowaniu się układów wewnętrznych do negatywnego działania bodźców w celu zapobieżenia ich pokonaniu.

Uczulenie jest jednym z ważnych elementów takiej dziedziny medycyny jak immunologia. Na przykład podajmy sytuację, w której czynnik zakaźny przedostaje się do organizmu człowieka. Zakażenie wirusem umożliwia układowi odpornościowemu uruchomienie mechanizmu tworzenia przeciwciał, które niszczą szkodliwe mikroorganizmy. Stworzenie tych przeciwciał pozwala układowi odpornościowemu zapobiegać nawrotom choroby i przeciwdziałać ponownemu wejściu bakterii i wirusów. W ten sposób odporność człowieka chroni systemy wewnętrzne przed niebezpiecznymi konsekwencjami, które mogą prowadzić do śmierci..

Termin „uczulenie” jest często używany w alergologii. Służy do opisu rozwoju i przejawów różnych typów reakcji alergicznych. Domowe uczulenie to działanie alergenów „domowych” na organizm człowieka, co prowadzi do pojawienia się objawów alergii. Opierając się na uczuleniu, specjaliści stosują różne metody, które pomagają określić stopień wrażliwości na różne patogeny alergii.

Również termin „uczulenie” jest aktywnie używany w dziedzinie psychologii, aby wyjaśnić zjawisko zwiększonej wrażliwości układu nerwowego na działanie różnych bodźców. Zdaniem ekspertów uczulenie organizmu ma ścisły związek z procesami adaptacji sensorycznej. Należy zauważyć, że zjawisko to obserwuje się we wszystkich żywych organizmach. Jedyną różnicą jest intensywność tego procesu. U swej istoty uczulenie to wzrost stopnia wrażliwości, będący wynikiem oddziaływania systematycznych ćwiczeń lub działań różnych analizatorów. W ten sposób uczulenie organizmu można wykryć za pomocą specjalnego treningu..


Proces uczulenia sprawia, że ​​organizm jest bardzo podatny na działanie określonych substancji

Zdaniem ekspertów istnieją dwa obszary, które wpływają na czułość analizatorów. Pierwsza grupa obejmuje różne patologie, które zakłócają działanie analizatorów sensorycznych. Te patologie obejmują ślepotę. W tym przykładzie uczulenie organizmu spowodowane jest potrzebą wdrożenia działań kompensacyjnych. Druga grupa obejmuje różne działania zwiększające czułość analizatorów. W tym przypadku dużą wagę przywiązuje się do specyficznych wymagań różnych działań..

Metoda odczulania w alergologii

Metoda odczulania służy do zmniejszenia lub wyeliminowania wrażliwości organizmu na daną substancję. Niestety nie jest to skuteczne dla każdego. Jednak nie należy go lekceważyć, ponieważ zapewnia znaczną przewagę nad tradycyjnymi terapiami. Leczenie metodą odczulania opiera się na procesie w dużej mierze podobnym do tego, który zachodzi podczas uczulania. Opiera się na słabo poznanych właściwościach układu odpornościowego, które nie są jeszcze w pełni poznane..

Uczulenie następuje w wyniku wielokrotnego kontaktu z różnymi dawkami alergenu (substancji wywołującej reakcję alergiczną). Przyjmuje się, że występowanie alergii wiąże się w jakiś sposób z niespójną siłą ekspozycji na alergen i sporadycznym charakterem kontaktu z ciałem..

Programy odczulające są skuteczne, ponieważ są starannie zaplanowane z wyprzedzeniem. Regularne wprowadzanie alergenu do organizmu w stopniowo rosnących dawkach prowadzi do tego, że osoba rozwija odporność na odpowiednią substancję. Jeśli jednak starannie zaplanowany program zostanie nagle przerwany lub jeśli zbyt duża ilość substancji zostanie wstrzyknięta wcześniej, może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, porównywalna z początkową.

Leczenie stanów alergicznych

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny reakcji alergicznej. W tym celu opracowano kilka metod analizy. W przypadku astmy lub kataru siennego stosuje się test skórny. Lekarz rysuje skórę dłoni pacjenta, a następnie nakłada na to miejsce kompozycję zawierającą określony alergen. Podczas analizy można wykonać około 40 takich próbek. Jeśli pacjent zareaguje na jakikolwiek alergen, wówczas w odpowiednim miejscu na skórze pojawią się oznaki zapalenia..

Na podstawie stopnia podrażnienia skóry można stwierdzić, że pacjent jest wrażliwy na określony alergen. Na podstawie uzyskanych danych wybiera się początkową dawkę do odczulania..

Jeśli pacjent jest wrażliwy na kilka substancji, możliwe jest jednoczesne poddanie się programowi odczulania na wszystkie alergeny. W takim przypadku stosuje się specjalne rozwiązanie, które zawiera każdy z alergenów..

Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią dawkę początkową. Po tygodniu od pierwszego wstrzyknięcia pacjent wraca po kolejny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub przerwania kursu program należy rozpocząć od nowa. Dawkę alergenu zwiększa się stopniowo przy każdym kolejnym wstrzyknięciu, aż do odczulenia pacjenta (czyli do faktycznego ustąpienia reakcji alergicznej).

Lekarze nie wiedzą dokładnie, co tłumaczy skuteczność tej metody, ale uważa się, że pozytywny wynik uzyskuje się poprzez stopniowe zwiększanie dawki, co pozwala organizmowi wytworzyć przeciwciała, które mogą zneutralizować substancję alergiczną, zanim zaszkodzi.

Wielka radziecka encyklopedia. - M.: Radziecka encyklopedia. 1969-1978.

Zobacz, co „uczulenie” znajduje się w innych słownikach:

uczulenie - i, w. uczulenie f.,> Niemiecki Uwrażliwienie <lat. sensibilis wrażliwe. 1. W fotografii zwiększanie wrażliwości materiałów (klisz, filmów, papieru). Uczulenie optyczne. Uczulenie widmowe. ALS 1. Po...... Historyczny słownik rosyjskich galizyzmów

uczulenie - (od Lat. sensibilis sensitive) zwiększona wrażliwość ośrodków nerwowych pod wpływem bodźca. W przypadku stosowania bodźców sensorycznych S. jest zwykle maskowana przez jednocześnie rozwijający się proces adaptacji sensorycznej. Stosunek...... wielka encyklopedia psychologiczna

UCZULENIE - (z łac. Sensibilis wrażliwe) w biologii wzrost wrażliwości organizmu zwierzęcia i człowieka (lub poszczególnych narządów, np. Narządów zmysłów) na działanie wszelkich bodźców (głównie chemicznych). Uczulenie tkwi w...... dużym słowniku encyklopedycznym

uczulenie - I (z łac. sensibilis sensitive) (biol.), wzrost wrażliwości organizmu zwierzęcia i osoby (lub poszczególnych narządów, na przykład narządów zmysłów) na działanie wszelkich bodźców (głównie chemicznych). Uczulenie leży w... Słowniku encyklopedycznym

uczulenie - wrażliwość Słownik rosyjskich synonimów. rzeczownik uczulający, liczba synonimów: 7 • zwiększona wrażliwość (1)... Słownik synonimów

SENSITIZATION - (z Lat, sensibilis sensitive), zwiększająca reaktywną wrażliwość komórek i tkanek. Koncepcja S. jest podstawą, na której zbudowana jest cała doktryna alergii (patrz), czyli chorób alergicznych: ta czy inna choroba jest zawarta w...... Big Medical Encyclopedia

SENSYTYZACJA - fotograficzne wprowadzenie sensybilizatorów do emulsji fotograficznej w celu zwiększenia naturalnej światłoczułości i rozszerzenia spektralnego obszaru dodatkowej światłoczułości w zakresie żółto-zielonym, czerwonym i podczerwieni... Duży słownik encyklopedyczny

UCZULENIE - [se], uczulenie, pl. nie, żony. (z łac. sensibilis sensible). 1. Pobudzenie wrażliwości organizmu na działanie czegoś (fiziol.). 2. Wzrost wrażliwości na promienie świetlne (klisze fotograficzne; foto). Objaśniający...... Słownik wyjaśniający Uszakowa

Uczulenie - 1) komórki S. - proces adsorpcji rozpuszczalnego polisacharydu lub białka Ag lub Ab na błonach erytrocytów natywnych lub trypsyny lub traktowanych taniną lub innych komórek. Takie uczulone komórki nabierają zdolności aglutynacji...... Słownik mikrobiologii

SENSIBILIZATION - (z łac. Sensibilis sensitive), zwiększające wrażliwość organizmu na działanie dowolnego czynnika środowiska lub środowiska wewnętrznego (np. Alergenu). Ekologiczny słownik encyklopedyczny. Kiszyniów: Główna redakcja mołdawskiego...... słownika ekologicznego

uczulenie - Zjawisko wzmacniania działania mutagennego promieniowania jonizującego w wyniku obróbki wstępnej niemutagennymi dawkami innych czynników (chłodzenie, promieniowanie podczerwone, różne związki chemiczne). [Arefiev V.A., Lisovenko L.A. English...... Technical Translator's Guide

Uczulenie to proces nabywania przez organizm nadwrażliwości na drażniące działanie obcych substancji. Mówiąc najprościej, uczulenie można przedstawić w rodzaju „złej” znajomości, która grozi osobie z różnymi problemami.

Ciało nie od razu wykazuje zwiększoną wrażliwość receptorów nerwowych. Proces ten zachodzi w utajonej formie, stopniowo tworząc przyszłe jasne reakcje. W tej chwili człowiek nawet nie wie, co dzieje się w jelitach jego własnego ciała. Ale dlaczego taka reakcja jest potrzebna i do czego prowadzi??

Proces ten prowadzi do tego, że organizm ludzki zaczyna rozwijać własną odporność na patogeny różnych chorób. Zasady procesu uczulania są aktywnie wykorzystywane przez lekarzy przy tworzeniu programów odczulających.

Uczulenie zmysłów

Wpływ środowiska ma dużą moc nad wrażliwością człowieka, co powoduje wewnętrzne zmiany w organizmie. Termin „wrażliwość” odnosi się do najprostszych procesów umysłowych, które odzwierciedlają cechy otaczających obiektów, które są podstawą materialnego świata. Ponadto terminem tym określa się stan wewnętrzny, który uzyskuje się dzięki oddziaływaniu na określone receptory bodźców zewnętrznych i wewnętrznych..

W ogólnym sensie uczulenie organizmu to wzrost wrażliwości w wyniku ukierunkowanego działania różnych czynników. Tak więc proces interakcji uczuć jest przemianą niektórych analizatorów pod wpływem zewnętrznym, co prowadzi do zmiany wielu receptorów. Interesujący jest następujący schemat: silny wpływ bodźców o skoordynowanym działaniu zmniejsza podatność receptora, a słaby zwiększa wrażliwość.

Czynniki uczulające to drażniące, które zwiększają siłę wrażliwości ludzkiej psychiki. Przyjrzyjmy się najczęstszym typom czynników:

 1. Połączone działanie receptorów, mające na celu wzmocnienie ich interakcji - słaba ekspresja wrażliwości w jednym obszarze, zwiększa siłę nasilenia nasycenia w innych obszarach. Na przykład lekkie ochłodzenie skóry zwiększa wrażliwość skóry na światło.
 2. Postawy psychologiczne - w wyniku długiego oczekiwania na ważne wydarzenia psychika człowieka zostaje maksymalnie poddana działaniu różnych drażniących czynników. Na przykład możemy przytoczyć sytuację, w której oczekiwanie na wyjazd do lekarza może zwiększyć nasilenie bólu..
 3. Zdobyte doświadczenie - określone działania przyczyniają się do rozwoju różnych analizatorów sensorycznych. Jako przykład możemy przytoczyć perfumiarzy, którzy po usłyszeniu zapachu perfum potrafią rozbić jego nuty na dziesiątki składników..
 4. Wpływ na receptory wewnętrzne różnych leków - stosowanie specjalnych produktów farmaceutycznych może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na stopień wrażliwości receptorów wewnętrznych.


Uczulenie (od łac. Sensibilis - „wrażliwy”) to nabycie zwiększonej wrażliwości organizmu na obce substancje
Wzrost stopnia pobudzenia niektórych układów prowadzi do zmniejszenia wrażliwości innych receptorów. Proces napromieniowania podniecenia wiąże się z interakcją uczuć o charakterze fizjologicznym. Większość ośrodków analizatorów znajduje się w korze mózgowej..

Zdaniem laureata Nagrody Nobla Iwana Pietrowicza Pawłowa nawet drobne czynniki drażniące zwiększają pobudzenie układu nerwowego, co rozciąga się na stopień wrażliwości innych układów analitycznych. Ekspozycja na intensywne bodźce prowadzi do pojawienia się pobudzenia, które charakteryzuje się tendencją do koncentracji. Powyższy proces wpływa na hamowanie wielu receptorów, co prowadzi do zmniejszenia ich wrażliwości..

Po przestudiowaniu regularności takich zmian można wpływać na organizm za pomocą specjalnie dobranych bodźców. Efekt zastosowania określonych bodźców ubocznych wyraża się wzrostem wrażliwości powiązanych ze sobą receptorów. Zjawisko to stało się swoistą podstawą wielu praktyk stosowanych w walce z narkomanią i alkoholizmem..

Proces uczulenia na substancje odurzające i napoje alkoholowe polega na kompleksowym stosowaniu produktów farmaceutycznych, których działanie ma na celu stworzenie swoistej bariery dla szkodliwych pierwiastków. Stosowanie tej metody pozwala wywołać uczucie niechęci do używania środków zmieniających świadomość. Skuteczność tej metody terapii wynika ze znacznego zmniejszenia chęci stosowania szkodliwych dla organizmu substancji. Po pewnym czasie osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków zmieniają swoje nastawienie do swojego zwykłego trybu życia. Na jednym z etapów pacjent zaczyna cieszyć się swoim „uwolnieniem”. Rozważane zjawisko można scharakteryzować jako odruchy o charakterze nabytym. Należy wspomnieć, że metoda ta jest stosowana wyłącznie w warunkach klinicznych, gdzie pacjent jest pod stałą opieką lekarską..

Oznaki nadwrażliwości na światło

Po krótkiej ekspozycji na słońce u osób z predyspozycją do nadwrażliwości na światło może pojawić się niewielka pokrzywka trwająca 2-3 godziny. To jeden z najłagodniejszych objawów alergii UV..

Zgodnie z jego charakterystyką fotouczulanie dzieli się na 2 typy - fototoksyczne i fotoalergiczne.

Manifestacje fototoksyczności są podobne do oparzeń słonecznych, ale różnią się od tych, które zostały wywołane nie tylko promieniami UV, ale także przyjmowaniem pewnych leków lub nakładaniem kosmetyków na skórę.

Zaczerwienienia pojawiają się zwykle na tych obszarach skóry, które były bezpośrednio eksponowane na słońce i trwają 3-4 godziny. Fotoalergia charakteryzuje się swędzeniem, tworzeniem się czerwonych blaszek, pęcherzy.

Pojawiają się objawy:

 • po ekspozycji na słońce;
 • po użyciu produktów do opalania, balsamów;
 • z powodu przyjmowania leków z grupy sulfanilamidów.

W tym przypadku alergia pojawia się po 2-3 dniach i dotyka nawet tych obszarów skóry, które nie zostały wystawione na działanie promieniowania ultrafioletowego..

W przypadku fotoalergii możliwe są następujące objawy:

 • uduszenie;
 • Katar;
 • łzawienie;
 • obrzęk błon śluzowych nosogardzieli;
 • podwyższona temperatura ciała.

Możliwe zaostrzenia przewlekłych chorób skóry, takich jak łuszczyca, egzema, skaza.

Uczulenie u dzieci

Wielu rodziców obawia się, czym jest uczulenie dziecka. W tym przypadku uczulenie oznacza wzrost aktywności organizmu przed wielokrotną ekspozycją na różne bodźce. Rezultatem tej aktywności jest zwiększona wrażliwość. Tłumaczy to fakt, że jednorazowe oddziaływanie bodźców zewnętrznych może nie wywołać pobudzenia, ale powtarzające się oddziaływanie bodźców zmusi dziecko do wykonania określonego zestawu czynności..

Wpływ bodźców na organizm jest ściśle powiązany z wiekowym etapem rozwoju..

Zdaniem ekspertów najwyższy stopień nasilenia rozważanego zjawiska występuje w wieku przedszkolnym. W okresie niemowlęcym praca ośrodków analitycznych opiera się na refleksji, jednak w miarę ich dorastania zwiększa się ich funkcjonalność. Czułość systemów sensorycznych stopniowo wzrasta, osiągając szczyt między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Ponadto, stopniowo zmniejsza się wrażliwość receptorów..

Ludzkie uczucia kształtują się przez lata i ewoluują przez całe życie. Na ich podstawie tworzy się organizacja sensoryczna. Należy zauważyć, że kształtowanie osobowości może opierać się na ograniczonej percepcji zmysłowej. Utrata kilku systemów analizatorów może być zrekompensowana wzrostem aktywności innych ośrodków. Jako przykład możemy powiedzieć, że osoby niesłyszące mają możliwość słuchania muzyki poprzez dotknięcie instrumentu muzycznego, który emituje wibracje niedostępne dla osób zdrowych..


W dziedzinie alergologii uczulenie to zapalna odpowiedź układu odpornościowego na działanie alergenów